มาแว้วมาแว้วโปรแกรม เกาหลี **สุดคุ้ม** ด่วนมีจำนวนจำกัด


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

มาแว้วมาแว้วโปรแกรม เกาหลี **สุดคุ้ม** ด่วนมีจำนวนจำกัด
CP EXCITE TOUR ขอเสนอโปรแกรม เกาหลี ?? เกาะนามิ ?หมู่บ้านฝรั่งเศส
สวนสนุก เอเวอร์แลนด์ ? ป้อมฮวาซอง - นัมซานวิวพอย์ท ? เทรดดี้แบร์ มิวเซียม
บูลเฮ้าส์ ? เคียงบ๊อค ? ศูนย์โสม ? ดิวตี้ฟรี ?ช็อปปิ้งสุดมันส์ที่ ทงเดมุน ? เมียงดง อาหารดีทุกมื้อ พักโรงแรม 4 ดาว
พิเศษสุดราคาเพียง 26,900 บาท ต่อท่าน รวมทุกอย่างแล้ว
เดินทาง 26-30 พฤษภาคม 53 ด่วนที่นั่งมีจำนวนจำกัดติดต่อทัวร์ 08-0455-4477 คุณเปิ้ล
ราคาท่านละ 26,900 บาท
ราคาพิเศษสำหรับท่านที่เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปราคาเพียงท่านละ 26, 500 บาทเท่านั้น
ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5.ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 3 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถโทรมาขอดูโปรแกรมแบบเต็มๆได้หรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเรายินดีและเต็มใจที่จะให้ข้อมูลที่เบอร์คุณเปิ้ล 08-0455-4477 หรือเบอร์สำนักงานที่เบอร์ 02 - 7029754 http://www.cpexcitetour.com/ cpexcitetour@hotmail.com

รหัสประกาศ ID : 000690
หมวดหมู่ :
ลงประกาศ : 2010-04-23 10:54:33
ประกาศหมดอายุ : 2010-07-22 10:54:33
ผู้เช้าชม : 236 ครั้ง
ราคา : 26.0
   
ผู้ลงประกาศ : CP EXCITE TOUR
โทรศัพท์ : 027029754
IP Address : 124.120.232.xx
website : www.cpexcitetour.com
ข้อมูลผู้ประกาศ