ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 
กางเกงขาสั้นชาย oho

จำหน่ายสื่อการสอนบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ งบสพฐ.2554

ประกาศเกี่ยวกับ "สพฐ"
จำหน่ายสื่อการสอน CAI บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1(ป.1 - ป.3)
รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(บรรจุใน USB 7,000 บาท) (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท)
สั่ง 10 ชุด ลด 30 %
สั่ง 20 ชุด ลด 40 %
สั่ง 30 ชุดขึ้นไป ลด 50 %
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นโปรแกรมที่มีตัวช่วยเหลืออธิบายวิธีการเล่น สามารถเลือกได้ทั้งเสียงภาษาไทยและเสียงภาษาอังกฤษ
2. เป็นโปรแกรมที่เสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ด้วยการศึกษาแบบ Interactive
3. เป็นโปรแกรมที่มีเทคนิคการนำเสนอภาพ Animation แบบ 3 มิติ
4. เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ใช้ภาษาอังกฤษง่ายๆในรูปแบบนิทาน ให้เด็กได้เพลิดเพลินทั้งจากการดู การฟัง และการอ่าน ที่สอดคล้องกับศักยภาพความพร้อมและความสนใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล
5. เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การอ่าน การวิเคราะห์ การเขียน และการพิมพ์
6. เป็นโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย นิทานจากการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง และสามารถบูรณาการความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆได้
7. ในโปรแกรมคุณครูผู้สอนสามรถเข้าไปเขียนคำสั่งหรือสร้างคำถาม และให้นักเรียนเข้ามาปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตอบคำถามของคุณครูผู้สอนได้
8. ในโปรแกรมนักเรียนสามารถบรรยายความรู้ ความเข้าใจ แสดงความคิดคิดเห็นด้วยการพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือด้วยการเขียนในใบงาน ที่พรินท์มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
9. โปรแกรมสามารถบันทึกเสียงตนเอง แทนเสียงตัวละครในเรื่อง และเปิดฟังเสียงพากและฟังลีลาการใช้ภาษาของตนเองได้
10. เป็นโปรแกรมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการโอนย้ายข้อมูลเสียงในกิจกรรมบูรณาการบันทึกไว้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เพื่อไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
11. เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์การใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
12. ผู้ขายต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย

จำหน่ายสื่อการสอน CAI บทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
รายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(บรรจุใน USB 7,000 บาท) (บรรจุใน CD-ROM 6,000 บาท)
สั่ง 10 ชุด ลด 30 %
สั่ง 20 ชุด ลด 40 %
สั่ง 30 ชุดขึ้นไป ลด 50 %
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98/200/ME/XP หรือสูงกว่า และสามารถเลือกเรียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว (Stand Alone)
2. เป็นโปรแกรมที่นำเสนอสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย
3. เป็นสื่อที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยนำเสนอเป็นรายบทเรียนครบทุกหน่วยการเรียนรู้
4. โปรแกรมบทเรียนต้องมีเมนูสำหรับผู้เขียน เข้าสู่ทุกหน่วยการเรียนรู้ และทุกบทเรียนตามรูปแบบของผังมโนทัศน์ (Mind Mapping)
5. แต่ละบทเรียนนำเสนอด้วยสาระการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมเกมกิจกรรม และแบบทดสอบท้ายบทเรียน และมีไฟล์เอกสารที่เป็นใบงาน หรือใบกิจกรรม หรือแบบฝึกหัดสำหรับให้ครูผู้สอนสามารถพิมพ์ออกมา เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมได้
6. เป็นสื่อที่ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน และนักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี
7. CD-ROM แต่ละแผ่นต้องมีความจุของโปรแกรมบทเรียนไม่ต่ำกว่า 250
เงื่อนไข ผู้ขายต้องทำการอบรมวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ทุกรายการให้แก่ผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 083-0724566 /amorn3498@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม www.promotethai.comURL ประกาศสพฐ : http://market.feedbookmark.com/056723.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง สพฐ
+ คู่มือเตรียมสอบ&
+ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM
+ ติวเข้มรายการสอบแข่งขัน สอบเพชรยอดมงกุฎ สสวท. สพฐ. สมาคมคณิตศาสตร์
+ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM
+ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM
+ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM
+ จำหน่ายสื่อการสอนบทเรียนมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ งบสพฐ.2554
+ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM
+ หนังสือเตรียมสอบบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.2554
+ จำหน่ายสื่อพัฒนากระบวนการคิด+ ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง งบสพฐ.-การศึกษา,สอนพิเศษ,tutor
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กางเกงขาสั้นชาย oho

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 25 มิถุยายน 2562 เวลา 23.37 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี