ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 

ทริปเวียดนามเหนือเที่ยวฮาลองเบย์ ฮานอย ราคาอยู่ที่12000บาท เท่านั้น

ประกาศเกี่ยวกับ "ห้องเย็น"
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ทัวร์เวียดนามเหนือ เวียดนามเหนือทัวร์
เวียดนามเหนือ เวียดนามเหนือทัวร์ ท่องเที่ยวเวียดนามเหนือ เที่ยวฮาลอง ทัวร์ฮาลอง ฮาลอง ท่องเที่ยวฮาลอง ท่องเที่ยวฮาลองเบย์ เที่ยวฮาลองเบย์ ทัวร์ฮลองเบย์ ฮาลองเบย์ ฮานอย ท่องเที่ยวฮานอย เที่ยวฮานาย ทัวร์ฮานาย ฮานอยทัวร์

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม http://www.xn--l3cfha3bdg5ab8bxa2bt2bzb0jh1s.com/
รูปทริปที่ผ่านมา http://www.tour-vietnam.org/webboard.asp
ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว http://www.smilethaitour.com/showdetail.asp?boardid=352
ใบอนุญาต เลขที่ 11 / 05580
สำนักงาน 160/248 ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร สนง..02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523
086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554
E-mail : sm789@hotmail.com

ฮานอย ? ฮาลองเบย์ ? ฮานอย (4วัน ? 3คืน) 12,000 บาททุกทริปบินแอร์เอเชีย
รหัสโปรแกรมทัวร์เวียดนาม V2 ฮานอย ? ฮาลองเบย์ ? ฮานอย (4วัน ? 3คืน)
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ? ฮานอย วิหารวรรณกรรม เจดีย์เตริ่น กว็อก พิพิธภัณฑ์การทหาร
เมืองฮาลองเบย์ Night Market เมืองฮาลอง

05.00 น . คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกเคาเตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย
06.45 น . ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3700
08.35 น. ถึง สนามบินนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ในอดีตเคยเป็น
เมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมืองฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมือง คือ
เครื่องจักร ไม้อัด สิ่งทอ สารเคมื และงานอุตสาหกรรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร จากนั้นนำท่านชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว (Van Mieu หรือ Temple of Literature )
วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1070 ในสมัยพระเจ้าหลี ไท โตง เพื่ออุทิศให้แก่ขงจื้อ ซึ่งเป็นโรงเรียน
ของพวกขุนนาง และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม และเป็นสถานที่สอบจอหงวน
คนที่สำเร็จ จะได้สลักชื่อบนแผ่นหินที่ตั้งบนหลังเต่า แสดงว่ากว่าจะจบได้ต้องอดทนสูงมากๆ ในสมัย
ราชวงศ์ตรัน โรงเรียนนี้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กว็อก ฮ็อก เวียน (Quoc Hoc Vien) หรือวิทยาลัย
แห่งชาติในปีค.ศ 1235 วัน เหมียว เป็นที่รู้จักกันในชื่อวิหารวรรณกรรม เหนือประตูทางเข้าใหญ่เป็น
ข้อความที่ขอร้องให้ผู้มาเยือนลงจากหลังม้าก่อนที่จะเข้าไป บริเวณอันกว้างใหญ่ของวัดแบ่ง
ออกเป็นลานที่มีกำแพงล้อมรอบ 5 แห่ง หลังจากผ่านประตูทางเข้าวัด วัน เหมียว และลาน 2 แห่ง
แรกแล้ว เราจะมาถึง เคว วัน กั๊ก (Khue Can Cac หรือ ตึกดาวลูกไก่ ) อันเป็นแหล่งที่นักอักษร
ศาสตร์ใช้ท่องบทกวี และเมื่อเดินผ่าน ได๋ แถงห์ โมน (Dai Thanh Mon หรือ ประตูกำแพงใหญ่) จะ
พบลานโล่งล้อมรอบสระน้ำใหญ่ตรงกลางที่รู้จักกันในชื่อ เทียน กวาง ติงห์ (Thien Quang Tinh
หรือสระแสงงาม) จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบโฮโต หรือ ทะเลสาบตะวันตก (Ho Tay ) มักมีคน
เรียกกันเล่นๆว่า ทะเลสาบแห่งสายหมอก ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย และนำท่าน
เที่ยวชม เจดีย์เตริ่น กว็อก (Tran Quoc= ปราการของประเทศ ) เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
เวียดนาม แผ่นหินจารึกที่มีอายุตั้งแต่ปีค.ศ. 1639 บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเจดีย์นี้
โดยท่านสามารถเดินไปตามทางเดินยาวเข้าไปในที่ดินซึ่งอยู่ในเขตกำแพงใต้
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์การทหาร ( Bao Tang Quan Doi)
ในพิพิธภัณฑ์นี้มีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ต่อสู้กับศัตรูผู้รุกรานจากต่างชาติในยุคสมัยก่อน และได้จัดแสดง
ภาพวาดแสดงความเป็นมาและวิวัฒนาการของกองทัพทหารเวียดนาม วิวัฒนาการของกองกำลัง
ทหารเวียดนามแห่งชาติและกองกำลังประชาชนแห่งชาติเวียดนาม (1946-1954) และยังมีบันทึกถึง
สงครามเพื่ออิสรภาพและการรวมชาติของเวียดนามที่ต้องต่อสู้กับฝรั่งเศสและอเมริกาผู้อุปถัมภ์
เวียดนามใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ เมืองฮาลองเบย์ โดยมีระยะทางห่างจากเมืองฮานอย
ประมาณ 170 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชมแหล่งผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก จากงานหัตถรรมของคนพิการที่เมือง Hai Duong
18.30 น . เข้าเช็คอินที่โรงแรม และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งที่ Night
Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของที่ระลึกและของฝากมากมายของเมืองฮาลอง ตามสมควร
แก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ถ้ำนางฟ้า ถ้ำเด่าโก๋ หมู่บ้านชาวประมง เกาะไก่ชน
ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง็อก เซิน ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ช็อปปิ้งถนน 36 สาย
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 3 ) หลังจากอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง หรือ
กุ้ยหลินเวียดนาม ซึ่งเป็นอ่าวมังกรร่อนลง กล่าวกันว่าการท่องเที่ยวเวียดนามเหนือจะไม่สมบูรณ์
หากไม่ได้ไปจังหวัด กว่าง นิงห์ (Quang Ninh) จังหวัดนี้มีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ และมีสิ่ง
มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก ซึ่งมีทัศนียภาพที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในเวียดนาม คือ อ่าวฮาลอง (Vinh
Ha Long) นำท่านล่องเรือชมความงามแบบสันโดษและโรแมนติคของอ่าว มีเนื้อที่ 4,000 ตาราง
กิโลเมตร มีเกาะหินปูนใหญ่น้อยกระจัดกระจายอยู่กว่า 1,000 เกาะ ส่วนใหญ่ไม่มีชื่อ ก้อนหินรูปร่าง
ประหลาดๆ โผล่ ขึ้นมาจากทะเล มีถ้ำอยู่มากมายก่อให้เกิดโลกที่งดงามและปราศจากกาลเวลา เรือ
สำเภาและสำปั้นที่ล่องไปช้าๆ บนท้องน้ำในอ่าวแห่งนี้ยิ่งช่วยเพิ่มความงดงามให้ฉากธรรมชาตินี้มาก
ขึ้น อ่าวฮาลอง โด่งดังขึ้นมาในหมู่ชาวตะวันตกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง Indochine จากนั้นนำ
ท่านชมถ้ำ Thien Cung หรือ Heaven Palace หรือ ถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยอัน
สวยสดงดงามมากมาย ถ้ำแห่งนี้เป็นเหมือนห้องโถง โล่ง โปร่ง อากาศถ่ายเท สดชื่น ไม่ลื่น ไม่แฉะ
ประดับ ประดาด้วยแสงสีอร่ามตาทำให้เห็นเป็นหินเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปมังกร รูปเต่ารูปสิงโต ศิวลึงค์
ซึ่งน่าประทับใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านชม ถ้ำเด่า โก๋ (Dau Go) อันงดงามตระการตาด้วยหินงอกหิน
ย้อยรูปร่างคล้ายคน นก และปีศาจถ้ำนี้ได้รับการขนานนามโดยนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสกลุ่มแรกที่มา
เที่ยวในตอนปลายศตวรรษที่ 19 ว่า Grotte des Merveilles ( ถ้ำมหัศจรรย์) และหลังจากนั้น
นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวฮาลอง จะสร้างแพเป็นที่อยู่อาศัย และมี
กะชังไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และนำท่านเที่ยวชม เกาะไก่ชน ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองลักษณะเป็นเกาะเล็กๆ 2 เกาะหันหน้าเข้าหากัน คล้ายๆกับไก่ หรือ นก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 4 ) หลังจากรับประทานอาหารกลางวันแวะ เมืองไฮเดื่อง (Hai Duong)ที่จำหน่ายของที่ระลึกจากงานหัตถกรรมของคนพิการ
13.00 น. เดินทางกลับเมืองฮานอย และนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือ ทะเลสาบฮว๋านเกี๋ยม (Hoan Kiem
Lake ) ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของเมืองเก่าฮานอย ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานคือ พระ
เจ้าเล ไท โต ได้ดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับพวกหมิง หลังจากปลดปล่อยประเทศ
เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษให้แก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่า
เต่าขึ้นมาฉกดาบไปจากหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ อันเป็นเหตุให้ทะเลสาบแห่งนี้
ได้ชื่อเช่นนั้น นำท่านเดินข้าม สะพานแสงอาทิตย์ หรือ สะพานเทฮุก (The Huc) เป็นสะพานไม้ทรง
โค้ง สีแดงสดใส บนโคกเล็กๆปลายสะพานมีเสาหินรูปแปรงอยู่ถัดจากขวดหมึก มีอักษรจีน 3 ตัวจารึก
ไว้ว่า ta tien qing แปลว่า ? จารึกบนฟ้าคราม ? ที่ทอดข้ามจากฝั่งไปยังวัดหง็อก เซิน และนำท่านชม
วัดหง็อก เซิน หรือ วัดเนินหยก (Ngoc Son ) ซึ่งเป็นวัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้า และ
เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัว ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
แห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน นำท่าน นั่งรถสามล้อถีบ หรือชาวเวียดนามเรียกกันว่า ? ซิคโคล่ ? (Cyclo) ชม
ทัศนียภาพของตัวเมืองฮานอย จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มี
ชื่อเสียง ท่านจะได้ชม เรื่องราวความรักในเทพนิยาย ความภาคภูมิใจในความเป็นธรรมชาติ และวิถี
ชาวบ้าน เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวพืชผล การตกปลา การแข่งเรือ โดยใช้หุ่นกระบอกน้ำเป็น
สื่อกลางให้ผู้ชมเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ถนน 36 สาย หรือ Old
Quarter แหล่งรวมสินค้าโอท๊อป เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารทะเลแห้ง ผลไม้นานาชนิด
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) และนำท่านเข้าที่พัก พร้อมทั้งพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี เจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตลาดดงซวน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้า นำท่านชม จัตุรัสบาดิ่งห์ เป็น
อาคารที่โดดเด่นและสง่างามมากและเป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของ
เวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน ปีค.ศ. 1945 และวันที่ 2 กันยายน ยังเป็นวันเดียวกับที่
ท่านโฮจิมินห์เสียชีวิตอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ หรือ ลางจู่ติกโฮจิมินห์ (Ho Chi
Minh Mausoleum หรือ Lang Chu Tich Ho Chi Minh) ( ปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์
เปิดเวลา 07.30 ? 10 .00 น.ทุกวัน) สุสานของประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.
1973 -1975 อาคารสร้างด้วยหินอ่อนและหินแกรนิต ภายในมีศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนอยู่บน
แท่นในซึ่งนักท่องเที่ยวจะถูกนำผ่านเข้าไปอย่างรวดเร็ว ภายในห้ามนำกล้องถ่ายรูปหรือ
กระเป๋าสะพายเข้าไป จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบประธานาธิบดี ตั้งอยู่ทางด้านหลังของสุสาน
โฮจิมินห์เป็นอาคารสีเหลืองในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1901 ปัจจุบันเป็นสถานที่
รับรองแขกบ้านแขกเมือง นอกจากความสวยงามของตัวอาคาร ภายในบริเวณยังร่มรื่นด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมส่วนของบ้านพักและที่ทำงานของข้าราชการในยุคก่อนได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านชม บ้านพักโฮจิมินห์ ชม เจดีย์
เสาเดียว (Chua Mot Cot) ที่สร้างในปี ค.ศ. 1049 สมัยราชวงศ์หลี เป็นเจดีย์ไม้ที่งดงามแห่งนี้ตั้งอยู่
บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว มีต้นไทรด้านหลังเจดีย์ปลูกโดยประธานาธิบดีเนห์รูแห่งอินเดียในปี ค.ศ.
1958 หลังจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ( Bao Tang Ho Chi) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น
อาคารคอนกรีตขนาดมหึมา มีการแสดงนิทรรศการที่ค่อนข้างแปลก รวมทั้งชามผลไม้ขนาดยักษ์ และ
ยังมีการแสดงประวัติการปฏิวัติของท่านโฮจิมินห์ ตลอดทั้งชีวิตด้วย จากนั้นนำท่านช็อปปิ้งที่ ตลาดดง
ซวน (Dong Xuan Market) ตัวตลาดนั้นวอดวายไปในกองเพลิงในปี ค.ศ. 1994 แต่มีการปฏิสังขรณ์
จึงทำให้ท่านได้สัมผัสมีบรรยากาศแบบเก่า และมีสินค้ามากมายให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากหรือที่ระลึก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8 ) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองฮานอยกันตามสบาย

วันที่สี่ ฮานอย ? กรุงเทพ
06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ
09.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3701
11.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยควาประทับใจ

ราคาท่านละ 12,000 บาท
อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วโดยสารสายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ กรุงเทพฯ- ฮานอย ? กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมค่าภาษีสนามบินเรียบร้อย
-ค่าโรงแรมระดับ 3 ดาว
-ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยว
-ค่าเรือล่องอ่าวฮาลองเบย์
-ค่าอาหาร 9 มื้อ
-ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
-มัคคุเทศก์พูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม
-ค่าประกันอุบัติเหตุ

URL ประกาศห้องเย็น : http://market.feedbookmark.com/036806.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง ห้องเย็น
+ ประตูออโต1
+ ประตูอัตโนมัติ, AUTO Door
+ รองเท้านิรภัยเซฟตี้หุ้มส่น,หุ้มข้อ,รองเท้าผ้าใบ,รองเท้าบู๊ท
+ frp ตะแกรง ฝาบ่อ
+ โรงพิมพ์,พิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ด,พิมพ์ฉลากสินค้า,พิมพ์สติ๊กเกอร์ใส,พิมพ์งานฉลาก,พ
+ รถตู้แห้ง รถตู้ห้องเย็น รถตู้เปิดข้าง รถตู้ปีกนก รถตู้บรรทุก รถนมโรงเรียน
+ ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
+ ให้เช่า Smart Condo พระราม2 ห้องใหม่ขนาด 1 Bed Room เข้าอยู่ได้เลย
+ ซ่อมตู้แช่ ซ่อมตู้แช่เย็น ซ่อมตู้แข็ง ซ่อมตู้แช่เค้ก ตู้เย็น โดยสยามคูลลิ่ง Siam
+ frp grating ตะแกรง ฝาบ่อ
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 21.56 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี