ลงประกาศฟรี สร้างร้านค้าออนไลน์  market.feedbookmark.com 
 
กางเกงขาสั้นชาย oho

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 9 วัด “อ่างทอง”

ประกาศเกี่ยวกับ "โปรแกรมทัวร์"
ไหว้พระ 9 วัด “อ่างทอง”
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558

กำหนดการเดินทาง
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อลงทะเบียน

07.30 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอ่างทอง

08.30 น. วัดที่ 1 “วัดท่าสุทธาวาส” วัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก เวลาศึกสงครามบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชอุปถัมภ์ จุดเด่นอันนอกเหนือจากการไหว้พระแล้ววัดนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยภายในพระอุโบสถ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรส่วนพระองค์และนักเรียนในโครงการศิลปาชีพเขียนขึ้น มีหลากหลายเรื่องราว เช่น เรื่องพระมหาชนก ประวัติเมืองอ่างทอง แม้แต่ชาวบ้านในตำบลบางเสด็จก็ถูกนำมาแต้มแต่งที่นี่ อีกทั้งมีภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่ทรงจรดปลายพู่กันวาดผลมะม่วงไว้ด้วย

09.00 น. นำทุกท่านออก วัดที่ 2 “วัดป่าโมกวรวิหาร” พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นยุคสมัยสุโขทัย วัดนี้เป็นที่เลื่องลือแพร่หลายเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพของชาวอ่างทอง

09.30 น. วัดที่ 3 “วัดสี่ร้อย“ วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุราว 150 – 200 ปี มีตำนานรักชาติอันตราตรึง มีพระใหญ่อย่าง “พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์” ขนาดใหญ่สูงขนาด 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ องค์พระทำด้วยปูนเรียกกันตาม ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโตวัดสี่ร้อย” หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “หลวงพ่อร้องไห้”

10.30 น. วัดที่ 4 “วัดไชโยวรวิหาร” หรือ วัดเกษไชโย พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโยขึ้นเมื่อ พ.ศ.2430 แต่แรงสั่นสะเทือนระหว่างการลงรากฐานพระวิหารทำให้องค์หลวงพ่อโตพังลงมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลวงพ่อโตขึ้นใหม่ตามแบบหลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตร และพระราชทานนามว่า “พระมหาพุทธพิมพ์”

11.30 น. วัดที่ 5 “วัดเขียน” วัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนัง ที่งดงามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดก สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญสมัยอยุธยาตอนปลาย ลายเส้นอ่อนช้อยหลากหลายเรื่องราว ผนังทิศใต้เป็นเรื่องมโนห์รา ตลอดจนเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ป่าหิมพานต์ ก็เล่าเรื่องไว้อย่างละเอียดประณีต

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. วัดที่ 6 “วัดขุนอินทประมูล” พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์องค์ขาวใหญ่ วัดจากยอดพระเกตุเมาลีจนถึงปลายพระบาทยาว 50 เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก“พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล” สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยพระยาเลอไทสร้างขึ้นเป็นพระพุทธบูชา และได้ขนานพระนามว่าขณะนั้นว่า พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิต เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้ปรักหักพังไป เหลือแต่องค์พระประดิษฐานอยู่กลางแจ้งมานานนบร้อยปี องค์พระนอนมีพุทะลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม สงบเยือกเย็นน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก

13.45 น. วัดที่ 7 “วัดม่วง” “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” หรือ “หลวงพ่อใหญ่”พระนามนี้หลวงพ่อเกษมตั้งใจสร้างองค์พระนี้ เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 องค์พระ ได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 มีขนาดหน้าตักองค์ 63.05 เมตร มีความสูงจากฐานองค์พระ ถึงยอดเกศา 95 เมตร

15.00 น. วัดที่ 8 “วัดต้นสน” วัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมเด็จพระศรีเมืองทอง” ที่หล่อด้วยโลหะทั้งองค์ลงรักปิดทอง นับเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ที่สุดองค์แรกและมีพุทธลักษณะที่สวยงามมากอีกองค์หนึ่ง

15.30 น. วัดที่ 9 “วัดราชปักษี” หรือ วัดนก เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำน้อย วัดนี้ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในท้องถิ่นพระนอนองค์นี้มีขนาดเดียวกับพระนอนที่วัดป่าโมกฯ


16.30 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ


หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคาท่านละ 999.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ ปรับอากาศ
2. ค่าเข้าชมสถานที่
3. ค่าไกด์ + staff ดูแลตลอดการเดินทาง
4. อาหาร 1 มื้อ
5. ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ไม่รวมเครื่องแอลกอฮอล์
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
5.ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Office: +66(2) 834 3867 , +66(2) 834 5362
Fax: +66(2) 834 5362
Hotline: +66(8)3 544-2145 , +66(9)2 903-1997
http://www.ao-familytours.com
E-mail: a.ofamilytours@gmail.com
หรือทาง Line : ID Line : aofamilytour


URL ประกาศโปรแกรมทัวร์ : http://market.feedbookmark.com/144080.html
ประกาศที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมทัวร์
+ ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน + ปาย + ปางอุ๋ง
+ เก่งคุงรถตู้เช่าเชียงราย บริการรถเช่า หรือ เพื่อท่องเที่ยวแบบเหมา-รายวัน ทั่วไทย
+ พาแม่เที่ยว.............
+ KPN Travel ชวนเที่ยวสิงคโปร์ - ฮ่องกง ราคาสบายๆ
+ เที่ยวเวียดนามเหนือ4วัน3คืนราคา12000ไป-กลับโดยเครื่องบิน
+ หารถตู้เช่าเชียงราย รถเช่ารายวัน-แบบเหมา เพื่อท่องเที่ยวทั่วไทย โดยทีมงานเก่งคุง
+ tourkhaolak.net
+ เที่ยวเวียดนามเหนือราคาประหยัดเดินทางไป-กลับโดยเครื่องบินกับสายการบินแอร์เอเชีย
+ เที่ยวภูเก็ต..คุ้มจริง ๆๆ เที่ยวทะเลภูเก็ต
+ ทำวีซ่าทุกประเภทราคาถูก ^+^ แปลเอกสารภาษาอังกฤษถูกๆเริ่มที่ 150 บาท ^-^
ข้อมูลภายในประกาศนี้ เช่น ข้อความ ภาพ ลิงค์ เป็นลิขสิทธิ์์ของเจ้าของประกาศแต่เพียงผู้เดียว ทางเว็บ feedbookmark.com ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
กางเกงขาสั้นชาย oho

สงวนสิขสิทธิ์ © 2553 Market.FeedBookmark.com

bots SEO ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Alexa search engine เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 03.18 น.
ลงประกาศฟรี ลงประกาศโฆษณา ลงประกาศขายสินค้า สินค้ามือสอง ลงประกาศขายสินค้าฟรี