ทัวร์เวียดนามกลาง บาน่าฮิลล์ ดานัง 4วัน 3คืน 7,500 บาท จาก กทม.รถบัส


คลิกเพื่อดูภาพขยาย

รายละเอียดของประกาศ

VN110BNH ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง 4 วัน 3 คืน 7,500 บาท จากกทม. รถบัส

วันที่หนึ่ง กทม. มุกดาหาร
17.00 น.คณะพร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ทีมงานให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก(กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดรับและวันเดินทางได้)
18.00 น.เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่สอง มุกดาหาร สะหวันนะเขต ด่านลาวบาว เมืองดองฮา อุโมงค์วินมอกซ์ ล่องเรือมังกร นครเว้
05.30 น.คณะเดินทางถึงจังหวัด จ.มุกดาหาร กับบรรยากาศยามเช้า
06.00 น.ทำธุระส่วนตัวพร้อม รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) หลังจากนั้นเดินทางสู่ด่านตม.มุกดาหาร
07.30 น.เดินทางข้ามแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย ลาว 2 ดำเนินการเอกสารข้ามแดน จากนั้นเดินทางสู่ แขวงสะหวันนะเขตของลาว ชมบรรยากาศสองข้างทางของสปป ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมนำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว(ชายแดนเวียดนาม)
11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม.เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองดองฮา จุดนี้จะผ่านสะพานเฮื่องเรืองแม่น้ำเบนฮายจุดแบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ซึ่งมีรูปปั้นแม่และลูกยืนรอพ่อกลับบ้านในสงครามเวียดนาม
15.30 น. นำคณะชมอุโมงค์วินมอกซ์ ที่ประชาชนชาวเวียดนามช่วยกันขุดมีทางออกถึง 13 ทาง ภายในอุโมงค์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนานนับสิบปี เดินชมและถ่ายรูปแบบจุใจ
16.00 น.จากนั้นออกเดินทางผ่าน เส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขต แดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่ กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส จากนั้นนำคณะสู่นครเว้เมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโกได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1993
18.30 น.เดินทางถึงนครเว้ เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่3) จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลง และโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก

วันที่สาม วัดเทียนมู่ เจดีย์สูง 7 ชั้น พระราชวังไดโนย บานาฮิลล์ สะพานมือสีทอง สวนสนุก สวนดอกไม้ นครดานัง
06.00 น.บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) กับบรรยากาศเมืองเว้
07.30 น.นำคณะชมวัดเทียมหมุซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนาน มีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ เดินทางต่อไปยังพระราชวังไดโนยพระราชวัง แห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงามลักษณะการสร้าง ยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
10.45 น.นำคณะเดินทางออกจากเมืองเว้ มุ่งหน้าสู่เทือกเขาบานาฮิลล์ พร้อมแวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่5) ที่หาดลังโค
14.00 น.นำคณะนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่มีความยาวและสูงที่สุดในโลก พร้อมชมวิวระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ สัมผัสอากาศที่หนาว เย็นตลอดทั้งปี ในอดีตเคยถูกสร้างเป็นเมืองพักตากอากาศของชาวฝั่งเศส สมัยสงครามโลกครั้งที่1 นำท่านชมสะพานมือสีทองขนาดใหญ่ ที่มีมือ 2 ข้างโอบสะพานไว้เห็นเด่นชัดเจน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจุใจ และอิสระกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายที่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค หลังจากนั้นเดินชมสวนดอกไม้ ฝรั่งเศสให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปแบบอิสระ สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากบาน่าฮิลล์
19.00 น.เช็คอินเข้าที่พักแห่งนครดานัง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร(มื้อที่6) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก

วันที่สี่ ฮอยอัน วัดฟุกเกี๋ยน สะพานญี่ปุ่น บ้านโบราณ ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนตลาดดองบา เมืองเว้
06.00 น.รับประทานอาหารที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานัง(มื้อที่7) จากนั้นเดินทางเยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
08.00 น.นำคณะล่องเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอัน โดยจะมีชาวบ้านร้องเพลงพื้นเมืองท้องถิ่นระหว่างทางไปมาตลอด หลังจากนั้นชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลก
12.00 น.รับประทานอาหาร(มื้อที่8)ที่เมืองดานัง
15.00 น.จากนั้นช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบาของนครเว้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร (มื้อที่9)จากนั้นพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่ห้า นครเว้ ด่านลาวบ่าว สะหวันนะเขต มุกดาหาร
06.00 น.รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ(มื้อที่10) เตรียมเก็บสัมภาระพร้อมเดินทาง
07.00 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าชายแดนที่ด่านลาวบาว เวียดนาม แวะร้านปลอดภาษี
12.00 น.รับประทานอาหาร(มื้อที่11) จากนั้นเดินทางสู่สะหวันนะเขต ผ่านพิธีการข้ามแดนที่สะหวันนะเขต ช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร
18.00 น.แวะทานอาหารค่ำ ( คณะทัวร์จ่ายเอง )จากนั้นเดินทางกลับ กทม.

วันที่หก กทม.
05.00 น. ถึงกทม. ด้วยความประทับใจจากทีมงาน

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 7,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปกลับ กทม-มุกดาหาร ด่านตม.ไทย-ลาว
- ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน/ห้อง
-ค่าอาหาร 11 มื้อ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
- ค่าเอกสารผ่านแดน
- ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
- ค่าทัวร์ลีดเดอร์ มัคคุเทศก์นำเที่ยวในลาว เวียดนาม
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
- ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
- ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

รหัสประกาศ ID : 159275
หมวดหมู่ : ท่องเที่ยว ที่พัก
ลงประกาศ : 2020-01-18 09:26:56
ประกาศหมดอายุ : 2020-01-18 09:26:56
ผู้เช้าชม : 0 ครั้ง
ราคา : 7.0
   
ผู้ลงประกาศ : บีสไมล์ไทย
โทรศัพท์ : 0890404783
IP Address : 49.48.195.xx
website : https://www.smilethaitour.net/
ข้อมูลผู้ประกาศ